Psychotherapiepraktijk M

"Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen, weer opstaan." - Confucius

Vergoeding & tarieven

Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering als GGZ zorg, waar u met een verwijzing van de huisarts recht op heeft. Vergoed worden de meeste problemen, die geclassificeerd kunnen worden binnen de DSM-V, het internationale diagnostische classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Deze 'diagnose' wordt tjdens de intake fase, in overleg met u, gesteld. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat u de maandelijkse facturen zelf indient bij uw zorgverzekeraar, welke over het algemeen, afhankelijk van uw polis, meestal 65% tot 100% vergoedt. Controleer dit zelf vooraf goed bij uw eigen zorgverzekeraar. Ik hanteer de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (www.nza.nl).

Vanaf 1 januari 2022 is er landelijk overgegaan op een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ (voor meer informatie: www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf). De duur van een consult bepaalt (naast de setting, beroepscategorie behandelaar, en type consult) het tarief. Hierbij ga ik uit van de tijd die voor u in de agenda is gepland. De indirecte (administratie) tijd zit verdisconteerd in de tarieven. De volgende NZA tarieven zijn vastgesteld voor een Psychotherapeut werkzaam in de vrijgevestigde praktijk:

  • Intake ('diagnostiek') vanaf 60 minuten: E 187,62
  • Behandelconsult ('behandeling') vanaf 45 minuten: E 139,38

Alle GGZ behandelingen blijven vallen onder het eigen risico, welke voor 2022 is vastgesteld op € 385.

Particulier betalen is mogelijk (bijvoorbeeld betreffende een hulpvraag die buiten de vergoede zorg valt). Hierbij geldt een tarief van € 110 per sessie. Een sessie houdt ongeveer 50 minuten 'face to face' contact in, en 10 minuten 'indirecte'/administratie tijd. Een verwijzing van de huisarts is bij een particulier traject niet nodig.

Bij niet tijdig annuleren (tot 24 uur van te voren) van een geplande afspraak wordt een deel van de kosten (€ 60) in rekening gebracht, ook in het geval van overmacht. Dit bedrag is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.